வியாழக்கிழமை, 21 ஜூன் 2012 06:11 Revenuedept
அச்சிடுக
  காசு (பணம்)
முத்திரைக் கட்டணங்கள் 1,082,585,042.75
விற்பனை வரி 958,806.00
நீதிமன்றக் கட்டணங்கள், அபராதங்கள் (தெண்டம்) 140,515,584.48

ஆதிஷ்டச் சீட்டு வரி

291,400.00
மருந்துகள் மற்றும் இரசாயன வரி 1,986,547.07
கனிப்பொருட்கள் வரி 6,834,178.48
  652,400.00
  1,233,814,458.78

2016.01.01 முதல் 2016.08.31

செவ்வாய்க்கிழமை, 29 செப்டம்பர் 2020 04:28 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது