2012 ජූනි 21 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 06:11 Revenuedept
මුද්‍රණය
 
මුදල (රු.)
මුද්දර ගාස්තුව 1,230,856,635.10
පිරිවැටුම් බද්ද 1,021,181.00
උසාවි දඩ 140,515,584.48
තෑඟි තරඟ බද්ද 291,400.00
ඖෂධ සහ රසායන 1,986,547.07
ඛණිජ 6,834,178.48
උකස් බලපත්‍ර ගාස්තු 642,900.00
එකතුව 1,233,814,458.78

2016.01.01 සිට 2016.08.31 දක්වා

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2020 සැප්තැම්බර් 29 වෙනි අඟහරුවාදා, 04:28